کمترین: 
73.91
بیشترین: 
75.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.12
زمان: 
3/15 23:32
قیمت نفت برنت امروز 15 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 75.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:00","price":75.38},{"date":"1397/03/15 00:32","price":75.33},{"date":"1397/03/15 01:32","price":75.32},{"date":"1397/03/15 02:00","price":75.44},{"date":"1397/03/15 02:32","price":75.5},{"date":"1397/03/15 03:00","price":75.41},{"date":"1397/03/15 05:00","price":75.46},{"date":"1397/03/15 05:32","price":75.45},{"date":"1397/03/15 06:00","price":75.55},{"date":"1397/03/15 06:32","price":75.64},{"date":"1397/03/15 07:00","price":75.5},{"date":"1397/03/15 08:00","price":75.38},{"date":"1397/03/15 08:32","price":75.48},{"date":"1397/03/15 09:00","price":75.52},{"date":"1397/03/15 09:32","price":75.48},{"date":"1397/03/15 10:00","price":75.39},{"date":"1397/03/15 10:32","price":75.41},{"date":"1397/03/15 11:00","price":75.44},{"date":"1397/03/15 11:32","price":75.48},{"date":"1397/03/15 12:00","price":75.58},{"date":"1397/03/15 12:32","price":75.72},{"date":"1397/03/15 13:00","price":75.53},{"date":"1397/03/15 13:32","price":75.37},{"date":"1397/03/15 14:00","price":75.16},{"date":"1397/03/15 14:32","price":74.66},{"date":"1397/03/15 15:00","price":74.39},{"date":"1397/03/15 15:32","price":74.4},{"date":"1397/03/15 16:00","price":74.03},{"date":"1397/03/15 16:32","price":73.91},{"date":"1397/03/15 17:00","price":73.97},{"date":"1397/03/15 17:32","price":74.32},{"date":"1397/03/15 18:00","price":74.28},{"date":"1397/03/15 18:32","price":74.03},{"date":"1397/03/15 19:00","price":74.2},{"date":"1397/03/15 19:32","price":74.22},{"date":"1397/03/15 20:00","price":74.5},{"date":"1397/03/15 20:32","price":74.44},{"date":"1397/03/15 21:00","price":74.66},{"date":"1397/03/15 21:32","price":74.91},{"date":"1397/03/15 22:00","price":74.97},{"date":"1397/03/15 22:32","price":74.83},{"date":"1397/03/15 23:00","price":75.3},{"date":"1397/03/15 23:32","price":75.12}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398