کمترین: 
64.28
بیشترین: 
65.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.42
زمان: 
3/15 23:32
قیمت نفت سبک امروز 15 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 65.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:00","price":64.92},{"date":"1397/03/15 00:32","price":64.89},{"date":"1397/03/15 01:00","price":64.88},{"date":"1397/03/15 01:32","price":64.84},{"date":"1397/03/15 02:00","price":64.88},{"date":"1397/03/15 03:00","price":64.94},{"date":"1397/03/15 03:32","price":65},{"date":"1397/03/15 04:00","price":64.97},{"date":"1397/03/15 04:32","price":64.94},{"date":"1397/03/15 05:00","price":65.03},{"date":"1397/03/15 06:00","price":65.09},{"date":"1397/03/15 06:32","price":65.12},{"date":"1397/03/15 07:00","price":65.08},{"date":"1397/03/15 08:00","price":65.09},{"date":"1397/03/15 08:32","price":65.12},{"date":"1397/03/15 09:00","price":65.16},{"date":"1397/03/15 09:32","price":65.1},{"date":"1397/03/15 10:00","price":65.03},{"date":"1397/03/15 10:32","price":65.02},{"date":"1397/03/15 11:00","price":65.06},{"date":"1397/03/15 11:32","price":65.11},{"date":"1397/03/15 12:00","price":65.25},{"date":"1397/03/15 13:00","price":65.16},{"date":"1397/03/15 13:32","price":65.09},{"date":"1397/03/15 14:00","price":65},{"date":"1397/03/15 14:32","price":64.75},{"date":"1397/03/15 15:00","price":64.58},{"date":"1397/03/15 15:32","price":64.55},{"date":"1397/03/15 16:00","price":64.39},{"date":"1397/03/15 16:32","price":64.28},{"date":"1397/03/15 17:00","price":64.39},{"date":"1397/03/15 17:32","price":64.45},{"date":"1397/03/15 18:00","price":64.47},{"date":"1397/03/15 18:32","price":64.41},{"date":"1397/03/15 19:00","price":64.69},{"date":"1397/03/15 19:32","price":64.81},{"date":"1397/03/15 20:00","price":65.11},{"date":"1397/03/15 20:32","price":64.92},{"date":"1397/03/15 21:00","price":64.86},{"date":"1397/03/15 21:32","price":65.08},{"date":"1397/03/15 22:00","price":65.25},{"date":"1397/03/15 22:32","price":65.31},{"date":"1397/03/15 23:00","price":65.45},{"date":"1397/03/15 23:32","price":65.42}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398