کمترین: 
74.23
بیشترین: 
74.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.23
زمان: 
3/14 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 14 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 74.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 17:32","price":74.23}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398