کمترین: 
855500
بیشترین: 
868000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
867500
زمان: 
3/14 23:55
قیمت آبشده جهانی امروز 14 خرداد 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 867500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 16:55","price":855500},{"date":"1397/03/14 19:15","price":856000},{"date":"1397/03/14 20:35","price":861000},{"date":"1397/03/14 21:00","price":862500},{"date":"1397/03/14 21:25","price":861000},{"date":"1397/03/14 21:45","price":861500},{"date":"1397/03/14 21:55","price":862000},{"date":"1397/03/14 22:05","price":861500},{"date":"1397/03/14 22:25","price":862000},{"date":"1397/03/14 22:45","price":863000},{"date":"1397/03/14 23:05","price":865500},{"date":"1397/03/14 23:15","price":866000},{"date":"1397/03/14 23:25","price":866500},{"date":"1397/03/14 23:35","price":868000},{"date":"1397/03/14 23:45","price":867000},{"date":"1397/03/14 23:55","price":867500}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398