کمترین: 
855000
بیشترین: 
867500
قیمت تقلبی: 
867000
زمان: 
3/14 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 14 خرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 867000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 16:55","price":855000},{"date":"1397/03/14 19:15","price":855500},{"date":"1397/03/14 20:35","price":860500},{"date":"1397/03/14 21:00","price":862000},{"date":"1397/03/14 21:25","price":860500},{"date":"1397/03/14 21:45","price":861000},{"date":"1397/03/14 21:55","price":861500},{"date":"1397/03/14 22:05","price":861000},{"date":"1397/03/14 22:25","price":861500},{"date":"1397/03/14 22:45","price":862500},{"date":"1397/03/14 23:05","price":865000},{"date":"1397/03/14 23:15","price":865500},{"date":"1397/03/14 23:25","price":866000},{"date":"1397/03/14 23:35","price":867500},{"date":"1397/03/14 23:45","price":866500},{"date":"1397/03/14 23:55","price":867000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398