کمترین: 
3753
بیشترین: 
3771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3763
زمان: 
3/14 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 14 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 14 خرداد 1397 , 3763 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":3770},{"date":"1397/03/14 10:30","price":3771},{"date":"1397/03/14 10:40","price":3770},{"date":"1397/03/14 10:50","price":3771},{"date":"1397/03/14 11:00","price":3770},{"date":"1397/03/14 11:30","price":3771},{"date":"1397/03/14 11:40","price":3770},{"date":"1397/03/14 11:50","price":3771},{"date":"1397/03/14 12:00","price":3766},{"date":"1397/03/14 12:10","price":3764},{"date":"1397/03/14 12:30","price":3763},{"date":"1397/03/14 12:40","price":3765},{"date":"1397/03/14 12:50","price":3767},{"date":"1397/03/14 13:00","price":3764},{"date":"1397/03/14 13:10","price":3765},{"date":"1397/03/14 13:20","price":3764},{"date":"1397/03/14 13:30","price":3763},{"date":"1397/03/14 13:40","price":3764},{"date":"1397/03/14 13:50","price":3763},{"date":"1397/03/14 14:00","price":3764},{"date":"1397/03/14 14:10","price":3763},{"date":"1397/03/14 14:20","price":3761},{"date":"1397/03/14 14:30","price":3763},{"date":"1397/03/14 15:00","price":3764},{"date":"1397/03/14 15:10","price":3763},{"date":"1397/03/14 15:30","price":3761},{"date":"1397/03/14 15:40","price":3760},{"date":"1397/03/14 16:00","price":3761},{"date":"1397/03/14 16:20","price":3760},{"date":"1397/03/14 16:40","price":3759},{"date":"1397/03/14 16:50","price":3756},{"date":"1397/03/14 17:00","price":3758},{"date":"1397/03/14 17:20","price":3755},{"date":"1397/03/14 17:30","price":3753},{"date":"1397/03/14 17:40","price":3755},{"date":"1397/03/14 18:00","price":3753},{"date":"1397/03/14 18:20","price":3755},{"date":"1397/03/14 18:40","price":3759},{"date":"1397/03/14 18:50","price":3758},{"date":"1397/03/14 19:00","price":3759},{"date":"1397/03/14 19:20","price":3758},{"date":"1397/03/14 19:30","price":3757},{"date":"1397/03/14 19:50","price":3760},{"date":"1397/03/14 20:00","price":3765},{"date":"1397/03/14 20:10","price":3764},{"date":"1397/03/14 20:20","price":3763}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398