کمترین: 
4809
بیشترین: 
4825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4816
زمان: 
3/14 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 14 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 14 خرداد 1397 , 4816 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":4823},{"date":"1397/03/14 10:40","price":4821},{"date":"1397/03/14 10:50","price":4823},{"date":"1397/03/14 11:00","price":4824},{"date":"1397/03/14 11:10","price":4819},{"date":"1397/03/14 11:20","price":4824},{"date":"1397/03/14 11:30","price":4822},{"date":"1397/03/14 11:50","price":4821},{"date":"1397/03/14 12:00","price":4818},{"date":"1397/03/14 12:10","price":4816},{"date":"1397/03/14 12:20","price":4818},{"date":"1397/03/14 12:30","price":4815},{"date":"1397/03/14 12:40","price":4816},{"date":"1397/03/14 12:50","price":4820},{"date":"1397/03/14 13:00","price":4815},{"date":"1397/03/14 13:20","price":4816},{"date":"1397/03/14 13:30","price":4817},{"date":"1397/03/14 13:40","price":4820},{"date":"1397/03/14 13:50","price":4821},{"date":"1397/03/14 14:00","price":4824},{"date":"1397/03/14 14:10","price":4825},{"date":"1397/03/14 14:20","price":4824},{"date":"1397/03/14 14:30","price":4822},{"date":"1397/03/14 14:50","price":4823},{"date":"1397/03/14 15:00","price":4824},{"date":"1397/03/14 15:10","price":4823},{"date":"1397/03/14 15:30","price":4820},{"date":"1397/03/14 15:50","price":4818},{"date":"1397/03/14 16:00","price":4820},{"date":"1397/03/14 16:10","price":4819},{"date":"1397/03/14 16:20","price":4821},{"date":"1397/03/14 16:30","price":4820},{"date":"1397/03/14 16:40","price":4819},{"date":"1397/03/14 16:50","price":4813},{"date":"1397/03/14 17:00","price":4816},{"date":"1397/03/14 17:20","price":4814},{"date":"1397/03/14 17:30","price":4810},{"date":"1397/03/14 17:40","price":4812},{"date":"1397/03/14 18:00","price":4809},{"date":"1397/03/14 18:10","price":4811},{"date":"1397/03/14 18:20","price":4812},{"date":"1397/03/14 18:30","price":4810},{"date":"1397/03/14 18:40","price":4816},{"date":"1397/03/14 19:00","price":4815},{"date":"1397/03/14 19:10","price":4816},{"date":"1397/03/14 19:20","price":4813},{"date":"1397/03/14 19:40","price":4812},{"date":"1397/03/14 19:50","price":4815},{"date":"1397/03/14 20:00","price":4820},{"date":"1397/03/14 20:10","price":4818},{"date":"1397/03/14 20:20","price":4816}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398