کمترین: 
790
بیشترین: 
794
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
791
زمان: 
3/14 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 14 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 791 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":791},{"date":"1397/03/14 11:00","price":790},{"date":"1397/03/14 11:40","price":791},{"date":"1397/03/14 12:00","price":790},{"date":"1397/03/14 12:20","price":793},{"date":"1397/03/14 12:30","price":791},{"date":"1397/03/14 12:50","price":792},{"date":"1397/03/14 13:00","price":791},{"date":"1397/03/14 13:20","price":792},{"date":"1397/03/14 13:50","price":793},{"date":"1397/03/14 14:50","price":794},{"date":"1397/03/14 15:40","price":793},{"date":"1397/03/14 15:50","price":792},{"date":"1397/03/14 16:00","price":793},{"date":"1397/03/14 16:10","price":792},{"date":"1397/03/14 17:00","price":793},{"date":"1397/03/14 17:20","price":792},{"date":"1397/03/14 17:40","price":793},{"date":"1397/03/14 18:00","price":792},{"date":"1397/03/14 18:30","price":791},{"date":"1397/03/14 18:40","price":792},{"date":"1397/03/14 18:50","price":793},{"date":"1397/03/14 19:20","price":792},{"date":"1397/03/14 19:40","price":791},{"date":"1397/03/14 20:00","price":793},{"date":"1397/03/14 20:10","price":791}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399