کمترین: 
1010
بیشترین: 
1014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1011
زمان: 
3/14 20:10
قیمت کرون دانمارک امروز 14 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 1011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":1013},{"date":"1397/03/14 10:40","price":1012},{"date":"1397/03/14 10:50","price":1013},{"date":"1397/03/14 11:00","price":1012},{"date":"1397/03/14 11:30","price":1011},{"date":"1397/03/14 11:40","price":1012},{"date":"1397/03/14 12:00","price":1011},{"date":"1397/03/14 12:20","price":1013},{"date":"1397/03/14 12:30","price":1012},{"date":"1397/03/14 12:40","price":1011},{"date":"1397/03/14 13:20","price":1012},{"date":"1397/03/14 13:30","price":1013},{"date":"1397/03/14 14:30","price":1014},{"date":"1397/03/14 14:50","price":1013},{"date":"1397/03/14 15:00","price":1014},{"date":"1397/03/14 15:40","price":1013},{"date":"1397/03/14 15:50","price":1012},{"date":"1397/03/14 16:00","price":1013},{"date":"1397/03/14 16:40","price":1012},{"date":"1397/03/14 17:00","price":1013},{"date":"1397/03/14 17:20","price":1012},{"date":"1397/03/14 17:30","price":1011},{"date":"1397/03/14 18:00","price":1010},{"date":"1397/03/14 18:10","price":1011},{"date":"1397/03/14 18:20","price":1010},{"date":"1397/03/14 18:40","price":1011},{"date":"1397/03/14 18:50","price":1012},{"date":"1397/03/14 19:20","price":1011},{"date":"1397/03/14 19:30","price":1010},{"date":"1397/03/14 20:00","price":1012},{"date":"1397/03/14 20:10","price":1011}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398