کمترین: 
731
بیشترین: 
736
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
734
زمان: 
3/14 20:10
قیمت کرون سوئد امروز 14 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 خرداد 1397 , 734 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":733},{"date":"1397/03/14 11:00","price":732},{"date":"1397/03/14 11:20","price":733},{"date":"1397/03/14 11:30","price":732},{"date":"1397/03/14 11:50","price":733},{"date":"1397/03/14 12:00","price":731},{"date":"1397/03/14 12:10","price":732},{"date":"1397/03/14 12:20","price":734},{"date":"1397/03/14 12:30","price":733},{"date":"1397/03/14 12:50","price":734},{"date":"1397/03/14 13:00","price":733},{"date":"1397/03/14 13:10","price":734},{"date":"1397/03/14 13:20","price":733},{"date":"1397/03/14 13:30","price":734},{"date":"1397/03/14 14:00","price":735},{"date":"1397/03/14 14:10","price":734},{"date":"1397/03/14 14:20","price":735},{"date":"1397/03/14 14:50","price":736},{"date":"1397/03/14 15:00","price":735},{"date":"1397/03/14 15:50","price":734},{"date":"1397/03/14 16:00","price":735},{"date":"1397/03/14 16:30","price":734},{"date":"1397/03/14 16:40","price":733},{"date":"1397/03/14 16:50","price":734},{"date":"1397/03/14 17:00","price":735},{"date":"1397/03/14 17:20","price":734},{"date":"1397/03/14 17:30","price":733},{"date":"1397/03/14 17:40","price":734},{"date":"1397/03/14 18:00","price":733},{"date":"1397/03/14 18:30","price":734},{"date":"1397/03/14 19:40","price":733},{"date":"1397/03/14 19:50","price":734},{"date":"1397/03/14 20:00","price":735},{"date":"1397/03/14 20:10","price":734}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398