کمترین: 
6507
بیشترین: 
6542
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6510
زمان: 
3/14 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 6510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":6526},{"date":"1397/03/14 10:30","price":6528},{"date":"1397/03/14 10:50","price":6530},{"date":"1397/03/14 11:00","price":6529},{"date":"1397/03/14 11:10","price":6527},{"date":"1397/03/14 11:50","price":6528},{"date":"1397/03/14 12:00","price":6529},{"date":"1397/03/14 12:10","price":6524},{"date":"1397/03/14 12:20","price":6528},{"date":"1397/03/14 12:30","price":6522},{"date":"1397/03/14 12:40","price":6527},{"date":"1397/03/14 12:50","price":6524},{"date":"1397/03/14 13:00","price":6520},{"date":"1397/03/14 13:10","price":6521},{"date":"1397/03/14 13:20","price":6530},{"date":"1397/03/14 13:30","price":6531},{"date":"1397/03/14 13:40","price":6539},{"date":"1397/03/14 13:50","price":6533},{"date":"1397/03/14 14:00","price":6537},{"date":"1397/03/14 14:10","price":6536},{"date":"1397/03/14 14:20","price":6534},{"date":"1397/03/14 14:30","price":6536},{"date":"1397/03/14 15:00","price":6541},{"date":"1397/03/14 15:10","price":6542},{"date":"1397/03/14 15:30","price":6537},{"date":"1397/03/14 15:40","price":6532},{"date":"1397/03/14 15:50","price":6529},{"date":"1397/03/14 16:00","price":6535},{"date":"1397/03/14 16:20","price":6542},{"date":"1397/03/14 16:30","price":6532},{"date":"1397/03/14 16:50","price":6530},{"date":"1397/03/14 17:20","price":6525},{"date":"1397/03/14 17:30","price":6520},{"date":"1397/03/14 17:40","price":6522},{"date":"1397/03/14 18:00","price":6519},{"date":"1397/03/14 18:10","price":6523},{"date":"1397/03/14 18:20","price":6518},{"date":"1397/03/14 18:30","price":6517},{"date":"1397/03/14 18:40","price":6523},{"date":"1397/03/14 18:50","price":6525},{"date":"1397/03/14 19:00","price":6529},{"date":"1397/03/14 19:10","price":6526},{"date":"1397/03/14 19:20","price":6516},{"date":"1397/03/14 19:30","price":6514},{"date":"1397/03/14 19:40","price":6511},{"date":"1397/03/14 19:50","price":6507},{"date":"1397/03/14 20:00","price":6519},{"date":"1397/03/14 20:10","price":6515},{"date":"1397/03/14 20:20","price":6510}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398