کمترین: 
4514
بیشترین: 
4532
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4523
زمان: 
3/14 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 14 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 14 خرداد 1397 , 4523 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":4519},{"date":"1397/03/14 10:30","price":4518},{"date":"1397/03/14 10:40","price":4517},{"date":"1397/03/14 10:50","price":4518},{"date":"1397/03/14 11:00","price":4519},{"date":"1397/03/14 11:10","price":4517},{"date":"1397/03/14 11:20","price":4518},{"date":"1397/03/14 11:30","price":4521},{"date":"1397/03/14 11:40","price":4518},{"date":"1397/03/14 11:50","price":4523},{"date":"1397/03/14 12:00","price":4519},{"date":"1397/03/14 12:20","price":4518},{"date":"1397/03/14 12:30","price":4514},{"date":"1397/03/14 12:40","price":4518},{"date":"1397/03/14 12:50","price":4517},{"date":"1397/03/14 13:00","price":4514},{"date":"1397/03/14 13:10","price":4517},{"date":"1397/03/14 13:30","price":4521},{"date":"1397/03/14 13:40","price":4524},{"date":"1397/03/14 13:50","price":4525},{"date":"1397/03/14 14:10","price":4524},{"date":"1397/03/14 14:20","price":4523},{"date":"1397/03/14 14:30","price":4528},{"date":"1397/03/14 14:50","price":4529},{"date":"1397/03/14 15:00","price":4531},{"date":"1397/03/14 15:10","price":4532},{"date":"1397/03/14 15:30","price":4531},{"date":"1397/03/14 15:40","price":4530},{"date":"1397/03/14 15:50","price":4526},{"date":"1397/03/14 16:00","price":4527},{"date":"1397/03/14 16:10","price":4528},{"date":"1397/03/14 16:20","price":4530},{"date":"1397/03/14 16:30","price":4529},{"date":"1397/03/14 16:50","price":4524},{"date":"1397/03/14 17:00","price":4527},{"date":"1397/03/14 17:20","price":4524},{"date":"1397/03/14 17:30","price":4521},{"date":"1397/03/14 17:40","price":4525},{"date":"1397/03/14 18:00","price":4520},{"date":"1397/03/14 18:10","price":4522},{"date":"1397/03/14 18:40","price":4526},{"date":"1397/03/14 18:50","price":4525},{"date":"1397/03/14 19:00","price":4526},{"date":"1397/03/14 19:10","price":4528},{"date":"1397/03/14 19:20","price":4524},{"date":"1397/03/14 19:30","price":4521},{"date":"1397/03/14 19:40","price":4522},{"date":"1397/03/14 19:50","price":4524},{"date":"1397/03/14 20:00","price":4529},{"date":"1397/03/14 20:10","price":4527},{"date":"1397/03/14 20:20","price":4523}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398