کمترین: 
4910
بیشترین: 
4929
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4919
زمان: 
3/14 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 14 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 14 خرداد 1397 , 4919 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":4912},{"date":"1397/03/14 10:40","price":4914},{"date":"1397/03/14 10:50","price":4910},{"date":"1397/03/14 11:00","price":4912},{"date":"1397/03/14 11:10","price":4913},{"date":"1397/03/14 11:20","price":4919},{"date":"1397/03/14 11:30","price":4921},{"date":"1397/03/14 11:40","price":4918},{"date":"1397/03/14 11:50","price":4921},{"date":"1397/03/14 12:10","price":4914},{"date":"1397/03/14 12:30","price":4910},{"date":"1397/03/14 12:40","price":4911},{"date":"1397/03/14 12:50","price":4913},{"date":"1397/03/14 13:00","price":4911},{"date":"1397/03/14 13:20","price":4914},{"date":"1397/03/14 13:30","price":4915},{"date":"1397/03/14 13:40","price":4919},{"date":"1397/03/14 13:50","price":4917},{"date":"1397/03/14 14:00","price":4923},{"date":"1397/03/14 14:10","price":4921},{"date":"1397/03/14 14:20","price":4920},{"date":"1397/03/14 14:30","price":4922},{"date":"1397/03/14 15:00","price":4926},{"date":"1397/03/14 15:10","price":4929},{"date":"1397/03/14 15:30","price":4926},{"date":"1397/03/14 15:40","price":4924},{"date":"1397/03/14 15:50","price":4920},{"date":"1397/03/14 16:00","price":4924},{"date":"1397/03/14 16:10","price":4922},{"date":"1397/03/14 16:20","price":4923},{"date":"1397/03/14 16:30","price":4922},{"date":"1397/03/14 16:50","price":4919},{"date":"1397/03/14 17:00","price":4922},{"date":"1397/03/14 17:20","price":4920},{"date":"1397/03/14 17:30","price":4915},{"date":"1397/03/14 17:40","price":4919},{"date":"1397/03/14 18:00","price":4914},{"date":"1397/03/14 18:10","price":4916},{"date":"1397/03/14 18:20","price":4915},{"date":"1397/03/14 18:30","price":4914},{"date":"1397/03/14 18:40","price":4920},{"date":"1397/03/14 18:50","price":4919},{"date":"1397/03/14 19:00","price":4918},{"date":"1397/03/14 19:10","price":4922},{"date":"1397/03/14 19:20","price":4916},{"date":"1397/03/14 19:30","price":4918},{"date":"1397/03/14 19:40","price":4919},{"date":"1397/03/14 20:00","price":4921},{"date":"1397/03/14 20:10","price":4919}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398