کمترین: 
1379
بیشترین: 
1403
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1402
زمان: 
3/14 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 14 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 1402 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":1391},{"date":"1397/03/14 10:30","price":1392},{"date":"1397/03/14 10:40","price":1391},{"date":"1397/03/14 10:50","price":1388},{"date":"1397/03/14 11:00","price":1383},{"date":"1397/03/14 11:10","price":1379},{"date":"1397/03/14 11:20","price":1383},{"date":"1397/03/14 11:30","price":1386},{"date":"1397/03/14 11:50","price":1387},{"date":"1397/03/14 12:00","price":1394},{"date":"1397/03/14 12:10","price":1399},{"date":"1397/03/14 12:20","price":1397},{"date":"1397/03/14 12:30","price":1392},{"date":"1397/03/14 12:40","price":1391},{"date":"1397/03/14 12:50","price":1392},{"date":"1397/03/14 13:00","price":1389},{"date":"1397/03/14 13:10","price":1390},{"date":"1397/03/14 13:20","price":1394},{"date":"1397/03/14 13:30","price":1393},{"date":"1397/03/14 13:50","price":1391},{"date":"1397/03/14 14:10","price":1392},{"date":"1397/03/14 14:20","price":1393},{"date":"1397/03/14 14:50","price":1392},{"date":"1397/03/14 15:00","price":1391},{"date":"1397/03/14 15:10","price":1390},{"date":"1397/03/14 15:40","price":1389},{"date":"1397/03/14 15:50","price":1388},{"date":"1397/03/14 16:00","price":1389},{"date":"1397/03/14 16:10","price":1387},{"date":"1397/03/14 16:30","price":1388},{"date":"1397/03/14 16:50","price":1387},{"date":"1397/03/14 17:00","price":1390},{"date":"1397/03/14 17:20","price":1393},{"date":"1397/03/14 17:30","price":1394},{"date":"1397/03/14 17:40","price":1396},{"date":"1397/03/14 18:00","price":1394},{"date":"1397/03/14 18:10","price":1395},{"date":"1397/03/14 18:20","price":1393},{"date":"1397/03/14 18:30","price":1399},{"date":"1397/03/14 18:40","price":1401},{"date":"1397/03/14 18:50","price":1399},{"date":"1397/03/14 19:00","price":1400},{"date":"1397/03/14 19:10","price":1401},{"date":"1397/03/14 19:20","price":1397},{"date":"1397/03/14 19:30","price":1396},{"date":"1397/03/14 19:50","price":1399},{"date":"1397/03/14 20:00","price":1402},{"date":"1397/03/14 20:10","price":1403},{"date":"1397/03/14 20:20","price":1402}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398