کمترین: 
664.63
بیشترین: 
674
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
664.63
زمان: 
3/14 23:32
قیمت گازوئیل امروز 14 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 664.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 05:00","price":671.5},{"date":"1397/03/14 05:32","price":672.25},{"date":"1397/03/14 06:32","price":672.75},{"date":"1397/03/14 07:00","price":671.63},{"date":"1397/03/14 07:32","price":671.13},{"date":"1397/03/14 08:00","price":671.38},{"date":"1397/03/14 08:32","price":671.25},{"date":"1397/03/14 09:00","price":670.88},{"date":"1397/03/14 09:32","price":671},{"date":"1397/03/14 10:00","price":670.88},{"date":"1397/03/14 10:32","price":670.63},{"date":"1397/03/14 11:00","price":672},{"date":"1397/03/14 11:32","price":672.25},{"date":"1397/03/14 12:00","price":674},{"date":"1397/03/14 12:32","price":673.63},{"date":"1397/03/14 13:00","price":672.13},{"date":"1397/03/14 13:32","price":671.13},{"date":"1397/03/14 14:00","price":672},{"date":"1397/03/14 14:32","price":670.13},{"date":"1397/03/14 15:00","price":667.88},{"date":"1397/03/14 15:32","price":666.63},{"date":"1397/03/14 16:00","price":666.88},{"date":"1397/03/14 16:32","price":668.13},{"date":"1397/03/14 17:00","price":668.38},{"date":"1397/03/14 17:32","price":668},{"date":"1397/03/14 18:00","price":670.75},{"date":"1397/03/14 18:32","price":670.63},{"date":"1397/03/14 19:00","price":669.25},{"date":"1397/03/14 19:32","price":669.63},{"date":"1397/03/14 20:00","price":666.13},{"date":"1397/03/14 20:32","price":668.88},{"date":"1397/03/14 21:00","price":668.13},{"date":"1397/03/14 21:32","price":667.38},{"date":"1397/03/14 22:00","price":666.38},{"date":"1397/03/14 22:32","price":666.13},{"date":"1397/03/14 23:00","price":665},{"date":"1397/03/14 23:32","price":664.63}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398