کمترین: 
75.34
بیشترین: 
76.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.34
زمان: 
3/14 23:32
قیمت نفت برنت امروز 14 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 75.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 05:00","price":76.57},{"date":"1397/03/14 05:32","price":76.67},{"date":"1397/03/14 06:00","price":76.64},{"date":"1397/03/14 06:32","price":76.73},{"date":"1397/03/14 07:00","price":76.62},{"date":"1397/03/14 07:32","price":76.54},{"date":"1397/03/14 08:00","price":76.56},{"date":"1397/03/14 08:32","price":76.53},{"date":"1397/03/14 09:00","price":76.48},{"date":"1397/03/14 09:32","price":76.47},{"date":"1397/03/14 10:00","price":76.46},{"date":"1397/03/14 10:32","price":76.45},{"date":"1397/03/14 11:00","price":76.53},{"date":"1397/03/14 12:00","price":76.73},{"date":"1397/03/14 12:32","price":76.77},{"date":"1397/03/14 13:00","price":76.76},{"date":"1397/03/14 13:32","price":76.59},{"date":"1397/03/14 14:00","price":76.55},{"date":"1397/03/14 14:32","price":76.28},{"date":"1397/03/14 15:00","price":75.89},{"date":"1397/03/14 15:32","price":75.67},{"date":"1397/03/14 16:00","price":75.78},{"date":"1397/03/14 16:32","price":76},{"date":"1397/03/14 17:00","price":76.06},{"date":"1397/03/14 17:32","price":75.95},{"date":"1397/03/14 18:00","price":76.35},{"date":"1397/03/14 18:32","price":76.31},{"date":"1397/03/14 19:00","price":75.97},{"date":"1397/03/14 20:00","price":75.41},{"date":"1397/03/14 20:32","price":75.8},{"date":"1397/03/14 21:00","price":75.72},{"date":"1397/03/14 21:32","price":75.69},{"date":"1397/03/14 22:00","price":75.52},{"date":"1397/03/14 22:32","price":75.46},{"date":"1397/03/14 23:00","price":75.41},{"date":"1397/03/14 23:32","price":75.34}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398