کمترین: 
2.933
بیشترین: 
2.974
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.933
زمان: 
3/14 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 14 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 2.933 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 03:00","price":2.959},{"date":"1397/03/14 03:32","price":2.958},{"date":"1397/03/14 04:00","price":2.959},{"date":"1397/03/14 04:32","price":2.96},{"date":"1397/03/14 05:00","price":2.961},{"date":"1397/03/14 06:00","price":2.959},{"date":"1397/03/14 06:32","price":2.966},{"date":"1397/03/14 07:32","price":2.965},{"date":"1397/03/14 09:32","price":2.966},{"date":"1397/03/14 12:00","price":2.965},{"date":"1397/03/14 12:32","price":2.961},{"date":"1397/03/14 13:00","price":2.958},{"date":"1397/03/14 13:32","price":2.967},{"date":"1397/03/14 14:00","price":2.968},{"date":"1397/03/14 14:32","price":2.974},{"date":"1397/03/14 15:00","price":2.97},{"date":"1397/03/14 15:32","price":2.969},{"date":"1397/03/14 16:00","price":2.971},{"date":"1397/03/14 16:32","price":2.969},{"date":"1397/03/14 17:00","price":2.961},{"date":"1397/03/14 17:32","price":2.969},{"date":"1397/03/14 18:00","price":2.961},{"date":"1397/03/14 18:32","price":2.958},{"date":"1397/03/14 19:00","price":2.941},{"date":"1397/03/14 19:32","price":2.95},{"date":"1397/03/14 20:00","price":2.949},{"date":"1397/03/14 20:32","price":2.945},{"date":"1397/03/14 21:00","price":2.941},{"date":"1397/03/14 21:32","price":2.947},{"date":"1397/03/14 22:00","price":2.939},{"date":"1397/03/14 22:32","price":2.938},{"date":"1397/03/14 23:00","price":2.933}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398