کمترین: 
2.1136
بیشترین: 
2.1456
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.122
زمان: 
3/14 23:32
قیمت بنزین امروز 14 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 14 خرداد 1397 , 2.122 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 03:00","price":2.1402},{"date":"1397/03/14 03:32","price":2.1378},{"date":"1397/03/14 04:00","price":2.1376},{"date":"1397/03/14 04:32","price":2.1365},{"date":"1397/03/14 05:00","price":2.1391},{"date":"1397/03/14 05:32","price":2.141},{"date":"1397/03/14 06:00","price":2.1422},{"date":"1397/03/14 06:32","price":2.1449},{"date":"1397/03/14 07:00","price":2.1426},{"date":"1397/03/14 07:32","price":2.1404},{"date":"1397/03/14 08:00","price":2.1403},{"date":"1397/03/14 08:32","price":2.1399},{"date":"1397/03/14 09:00","price":2.1387},{"date":"1397/03/14 10:00","price":2.1388},{"date":"1397/03/14 10:32","price":2.1378},{"date":"1397/03/14 11:00","price":2.1391},{"date":"1397/03/14 11:32","price":2.1399},{"date":"1397/03/14 12:00","price":2.1456},{"date":"1397/03/14 12:32","price":2.1448},{"date":"1397/03/14 13:00","price":2.1435},{"date":"1397/03/14 13:32","price":2.1403},{"date":"1397/03/14 14:00","price":2.1406},{"date":"1397/03/14 14:32","price":2.1338},{"date":"1397/03/14 15:00","price":2.1255},{"date":"1397/03/14 15:32","price":2.1195},{"date":"1397/03/14 16:00","price":2.1212},{"date":"1397/03/14 16:32","price":2.1243},{"date":"1397/03/14 17:00","price":2.1235},{"date":"1397/03/14 17:32","price":2.1219},{"date":"1397/03/14 18:00","price":2.133},{"date":"1397/03/14 18:32","price":2.1313},{"date":"1397/03/14 19:00","price":2.1255},{"date":"1397/03/14 19:32","price":2.1258},{"date":"1397/03/14 20:00","price":2.1136},{"date":"1397/03/14 20:32","price":2.1182},{"date":"1397/03/14 21:00","price":2.1169},{"date":"1397/03/14 21:32","price":2.1155},{"date":"1397/03/14 22:00","price":2.118},{"date":"1397/03/14 22:32","price":2.1191},{"date":"1397/03/14 23:00","price":2.1216},{"date":"1397/03/14 23:32","price":2.122}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398