کمترین: 
2.1515
بیشترین: 
2.1791
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1515
زمان: 
3/14 23:32
قیمت نفت کوره امروز 14 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 2.1515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 03:00","price":2.1745},{"date":"1397/03/14 03:32","price":2.1715},{"date":"1397/03/14 04:00","price":2.1718},{"date":"1397/03/14 04:32","price":2.1715},{"date":"1397/03/14 05:00","price":2.1742},{"date":"1397/03/14 05:32","price":2.1761},{"date":"1397/03/14 06:00","price":2.1763},{"date":"1397/03/14 06:32","price":2.1783},{"date":"1397/03/14 07:00","price":2.1749},{"date":"1397/03/14 07:32","price":2.1725},{"date":"1397/03/14 08:00","price":2.1733},{"date":"1397/03/14 08:32","price":2.1731},{"date":"1397/03/14 09:00","price":2.1723},{"date":"1397/03/14 09:32","price":2.1724},{"date":"1397/03/14 10:00","price":2.1725},{"date":"1397/03/14 10:32","price":2.1718},{"date":"1397/03/14 11:00","price":2.174},{"date":"1397/03/14 11:32","price":2.1745},{"date":"1397/03/14 12:00","price":2.1791},{"date":"1397/03/14 12:32","price":2.1779},{"date":"1397/03/14 13:00","price":2.1762},{"date":"1397/03/14 13:32","price":2.1737},{"date":"1397/03/14 14:00","price":2.1755},{"date":"1397/03/14 14:32","price":2.1699},{"date":"1397/03/14 15:00","price":2.1612},{"date":"1397/03/14 15:32","price":2.1572},{"date":"1397/03/14 16:00","price":2.1592},{"date":"1397/03/14 16:32","price":2.1623},{"date":"1397/03/14 17:00","price":2.164},{"date":"1397/03/14 17:32","price":2.1628},{"date":"1397/03/14 18:00","price":2.1696},{"date":"1397/03/14 18:32","price":2.1694},{"date":"1397/03/14 19:00","price":2.1654},{"date":"1397/03/14 19:32","price":2.1656},{"date":"1397/03/14 20:00","price":2.1558},{"date":"1397/03/14 20:32","price":2.1622},{"date":"1397/03/14 21:00","price":2.162},{"date":"1397/03/14 21:32","price":2.1574},{"date":"1397/03/14 22:00","price":2.1566},{"date":"1397/03/14 22:32","price":2.1549},{"date":"1397/03/14 23:00","price":2.1519},{"date":"1397/03/14 23:32","price":2.1515}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398