کمترین: 
64.75
بیشترین: 
65.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.84
زمان: 
3/14 23:32
قیمت نفت سبک امروز 14 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 64.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 03:00","price":65.77},{"date":"1397/03/14 03:32","price":65.57},{"date":"1397/03/14 04:00","price":65.65},{"date":"1397/03/14 04:32","price":65.66},{"date":"1397/03/14 05:00","price":65.81},{"date":"1397/03/14 05:32","price":65.83},{"date":"1397/03/14 06:32","price":65.92},{"date":"1397/03/14 07:00","price":65.84},{"date":"1397/03/14 07:32","price":65.73},{"date":"1397/03/14 08:00","price":65.77},{"date":"1397/03/14 08:32","price":65.76},{"date":"1397/03/14 09:00","price":65.72},{"date":"1397/03/14 09:32","price":65.73},{"date":"1397/03/14 10:00","price":65.72},{"date":"1397/03/14 10:32","price":65.75},{"date":"1397/03/14 11:00","price":65.78},{"date":"1397/03/14 12:00","price":65.86},{"date":"1397/03/14 12:32","price":65.88},{"date":"1397/03/14 13:00","price":65.92},{"date":"1397/03/14 13:32","price":65.75},{"date":"1397/03/14 14:00","price":65.7},{"date":"1397/03/14 14:32","price":65.67},{"date":"1397/03/14 15:00","price":65.45},{"date":"1397/03/14 15:32","price":65.38},{"date":"1397/03/14 16:00","price":65.41},{"date":"1397/03/14 16:32","price":65.45},{"date":"1397/03/14 17:00","price":65.5},{"date":"1397/03/14 17:32","price":65.39},{"date":"1397/03/14 18:00","price":65.7},{"date":"1397/03/14 18:32","price":65.8},{"date":"1397/03/14 19:00","price":65.31},{"date":"1397/03/14 19:32","price":65.17},{"date":"1397/03/14 20:00","price":64.83},{"date":"1397/03/14 20:32","price":65.06},{"date":"1397/03/14 21:00","price":64.97},{"date":"1397/03/14 21:32","price":64.92},{"date":"1397/03/14 22:00","price":64.81},{"date":"1397/03/14 22:32","price":64.84},{"date":"1397/03/14 23:00","price":64.75},{"date":"1397/03/14 23:32","price":64.84}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398