کمترین: 
945100
بیشترین: 
960600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
960600
زمان: 
3/13 21:45
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 13 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 960600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:45","price":945100},{"date":"1397/03/13 13:05","price":949500},{"date":"1397/03/13 13:35","price":956100},{"date":"1397/03/13 14:00","price":958400},{"date":"1397/03/13 14:05","price":960600},{"date":"1397/03/13 16:05","price":958400},{"date":"1397/03/13 16:15","price":960600},{"date":"1397/03/13 16:25","price":956100},{"date":"1397/03/13 17:15","price":958400},{"date":"1397/03/13 17:30","price":956100},{"date":"1397/03/13 17:45","price":958400},{"date":"1397/03/13 18:15","price":960600},{"date":"1397/03/13 18:25","price":958400},{"date":"1397/03/13 18:35","price":960600},{"date":"1397/03/13 20:45","price":959200},{"date":"1397/03/13 21:45","price":960600}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398