کمترین: 
844000
بیشترین: 
856000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
853500
زمان: 
3/13 21:45
قیمت مثقال طلا امروز 13 خرداد 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 13 خرداد 1397 , 853500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:45","price":844000},{"date":"1397/03/13 12:55","price":845500},{"date":"1397/03/13 13:20","price":848500},{"date":"1397/03/13 13:30","price":849500},{"date":"1397/03/13 13:35","price":850500},{"date":"1397/03/13 13:45","price":851000},{"date":"1397/03/13 14:00","price":852000},{"date":"1397/03/13 14:15","price":850000},{"date":"1397/03/13 14:25","price":849000},{"date":"1397/03/13 14:45","price":850500},{"date":"1397/03/13 16:05","price":852500},{"date":"1397/03/13 16:15","price":852000},{"date":"1397/03/13 16:45","price":851500},{"date":"1397/03/13 17:10","price":852000},{"date":"1397/03/13 17:15","price":852500},{"date":"1397/03/13 17:45","price":853000},{"date":"1397/03/13 17:55","price":853500},{"date":"1397/03/13 18:05","price":855000},{"date":"1397/03/13 18:15","price":855500},{"date":"1397/03/13 18:25","price":856000},{"date":"1397/03/13 18:45","price":855500},{"date":"1397/03/13 18:55","price":855000},{"date":"1397/03/13 19:05","price":854000},{"date":"1397/03/13 19:15","price":854500},{"date":"1397/03/13 19:55","price":854000},{"date":"1397/03/13 20:35","price":853000},{"date":"1397/03/13 20:45","price":852500},{"date":"1397/03/13 21:25","price":853000},{"date":"1397/03/13 21:35","price":852500},{"date":"1397/03/13 21:45","price":853500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398