کمترین: 
3731
بیشترین: 
3784
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3764
زمان: 
3/13 20:10
قیمت منات آذربایجان امروز 13 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 خرداد 1397 , 3764 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":3735},{"date":"1397/03/13 12:20","price":3731},{"date":"1397/03/13 12:30","price":3740},{"date":"1397/03/13 12:40","price":3745},{"date":"1397/03/13 12:50","price":3758},{"date":"1397/03/13 13:10","price":3763},{"date":"1397/03/13 13:20","price":3771},{"date":"1397/03/13 13:40","price":3784},{"date":"1397/03/13 13:50","price":3735},{"date":"1397/03/13 14:00","price":3749},{"date":"1397/03/13 14:10","price":3759},{"date":"1397/03/13 14:20","price":3756},{"date":"1397/03/13 14:30","price":3754},{"date":"1397/03/13 14:50","price":3757},{"date":"1397/03/13 16:10","price":3756},{"date":"1397/03/13 16:20","price":3764},{"date":"1397/03/13 16:30","price":3760},{"date":"1397/03/13 16:40","price":3753},{"date":"1397/03/13 16:50","price":3749},{"date":"1397/03/13 17:20","price":3761},{"date":"1397/03/13 17:30","price":3753},{"date":"1397/03/13 17:40","price":3749},{"date":"1397/03/13 17:50","price":3753},{"date":"1397/03/13 18:00","price":3757},{"date":"1397/03/13 18:20","price":3761},{"date":"1397/03/13 18:30","price":3757},{"date":"1397/03/13 18:40","price":3761},{"date":"1397/03/13 18:50","price":3766},{"date":"1397/03/13 20:10","price":3764}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398