کمترین: 
779
بیشترین: 
791
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
787
زمان: 
3/13 18:50
قیمت کرون نروژ امروز 13 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":779},{"date":"1397/03/13 12:20","price":780},{"date":"1397/03/13 12:30","price":784},{"date":"1397/03/13 12:40","price":783},{"date":"1397/03/13 12:50","price":786},{"date":"1397/03/13 13:20","price":788},{"date":"1397/03/13 13:40","price":791},{"date":"1397/03/13 13:50","price":781},{"date":"1397/03/13 14:00","price":784},{"date":"1397/03/13 14:10","price":785},{"date":"1397/03/13 16:20","price":786},{"date":"1397/03/13 16:40","price":784},{"date":"1397/03/13 17:20","price":785},{"date":"1397/03/13 17:30","price":784},{"date":"1397/03/13 18:00","price":785},{"date":"1397/03/13 18:20","price":786},{"date":"1397/03/13 18:30","price":785},{"date":"1397/03/13 18:40","price":786},{"date":"1397/03/13 18:50","price":787}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398