کمترین: 
998
بیشترین: 
1014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1008
زمان: 
3/13 20:10
قیمت کرون دانمارک امروز 13 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 1008 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":998},{"date":"1397/03/13 12:20","price":999},{"date":"1397/03/13 12:30","price":1005},{"date":"1397/03/13 12:40","price":1003},{"date":"1397/03/13 12:50","price":1007},{"date":"1397/03/13 13:20","price":1010},{"date":"1397/03/13 13:40","price":1014},{"date":"1397/03/13 13:50","price":1000},{"date":"1397/03/13 14:00","price":1004},{"date":"1397/03/13 14:10","price":1005},{"date":"1397/03/13 14:20","price":1006},{"date":"1397/03/13 14:50","price":1004},{"date":"1397/03/13 16:10","price":1006},{"date":"1397/03/13 16:20","price":1007},{"date":"1397/03/13 16:40","price":1005},{"date":"1397/03/13 16:50","price":1004},{"date":"1397/03/13 17:20","price":1006},{"date":"1397/03/13 17:30","price":1005},{"date":"1397/03/13 17:40","price":1004},{"date":"1397/03/13 18:00","price":1006},{"date":"1397/03/13 18:20","price":1008},{"date":"1397/03/13 18:30","price":1006},{"date":"1397/03/13 18:40","price":1008},{"date":"1397/03/13 18:50","price":1009},{"date":"1397/03/13 20:10","price":1008}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398