کمترین: 
16748
بیشترین: 
17011
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16922
زمان: 
3/13 20:10
قیمت دینار بحرین امروز 13 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 خرداد 1397 , 16922 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":16748},{"date":"1397/03/13 12:20","price":16772},{"date":"1397/03/13 12:30","price":16859},{"date":"1397/03/13 12:40","price":16835},{"date":"1397/03/13 12:50","price":16893},{"date":"1397/03/13 13:20","price":16953},{"date":"1397/03/13 13:40","price":17011},{"date":"1397/03/13 13:50","price":16790},{"date":"1397/03/13 14:00","price":16853},{"date":"1397/03/13 14:10","price":16872},{"date":"1397/03/13 14:20","price":16885},{"date":"1397/03/13 14:30","price":16877},{"date":"1397/03/13 14:50","price":16846},{"date":"1397/03/13 16:10","price":16882},{"date":"1397/03/13 16:20","price":16901},{"date":"1397/03/13 16:40","price":16869},{"date":"1397/03/13 16:50","price":16851},{"date":"1397/03/13 17:20","price":16890},{"date":"1397/03/13 17:30","price":16869},{"date":"1397/03/13 17:40","price":16851},{"date":"1397/03/13 18:00","price":16890},{"date":"1397/03/13 18:20","price":16909},{"date":"1397/03/13 18:30","price":16890},{"date":"1397/03/13 18:40","price":16909},{"date":"1397/03/13 18:50","price":16930},{"date":"1397/03/13 20:10","price":16922}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398