کمترین: 
16495
بیشترین: 
16754
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16666
زمان: 
3/13 20:10
قیمت ریال عمان امروز 13 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 خرداد 1397 , 16666 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":16495},{"date":"1397/03/13 12:20","price":16519},{"date":"1397/03/13 12:30","price":16604},{"date":"1397/03/13 12:40","price":16581},{"date":"1397/03/13 12:50","price":16638},{"date":"1397/03/13 13:20","price":16697},{"date":"1397/03/13 13:40","price":16754},{"date":"1397/03/13 13:50","price":16537},{"date":"1397/03/13 14:00","price":16599},{"date":"1397/03/13 14:10","price":16617},{"date":"1397/03/13 14:20","price":16630},{"date":"1397/03/13 14:30","price":16622},{"date":"1397/03/13 14:50","price":16635},{"date":"1397/03/13 16:10","price":16627},{"date":"1397/03/13 16:20","price":16645},{"date":"1397/03/13 16:40","price":16614},{"date":"1397/03/13 16:50","price":16596},{"date":"1397/03/13 17:20","price":16635},{"date":"1397/03/13 17:30","price":16614},{"date":"1397/03/13 17:40","price":16596},{"date":"1397/03/13 18:00","price":16635},{"date":"1397/03/13 18:20","price":16653},{"date":"1397/03/13 18:30","price":16635},{"date":"1397/03/13 18:40","price":16653},{"date":"1397/03/13 18:50","price":16674},{"date":"1397/03/13 20:10","price":16666}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398