کمترین: 
1703
بیشترین: 
1728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1718
زمان: 
3/13 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 13 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 خرداد 1397 , 1718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":1705},{"date":"1397/03/13 12:20","price":1703},{"date":"1397/03/13 12:30","price":1707},{"date":"1397/03/13 12:40","price":1710},{"date":"1397/03/13 12:50","price":1716},{"date":"1397/03/13 13:10","price":1718},{"date":"1397/03/13 13:20","price":1722},{"date":"1397/03/13 13:40","price":1728},{"date":"1397/03/13 13:50","price":1705},{"date":"1397/03/13 14:00","price":1712},{"date":"1397/03/13 14:10","price":1716},{"date":"1397/03/13 14:20","price":1715},{"date":"1397/03/13 14:30","price":1714},{"date":"1397/03/13 14:50","price":1715},{"date":"1397/03/13 16:10","price":1714},{"date":"1397/03/13 16:20","price":1718},{"date":"1397/03/13 16:30","price":1716},{"date":"1397/03/13 16:40","price":1713},{"date":"1397/03/13 16:50","price":1711},{"date":"1397/03/13 17:20","price":1717},{"date":"1397/03/13 17:30","price":1713},{"date":"1397/03/13 17:40","price":1711},{"date":"1397/03/13 17:50","price":1713},{"date":"1397/03/13 18:00","price":1715},{"date":"1397/03/13 18:20","price":1717},{"date":"1397/03/13 18:30","price":1715},{"date":"1397/03/13 18:40","price":1717},{"date":"1397/03/13 18:50","price":1719},{"date":"1397/03/13 20:10","price":1718}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399