کمترین: 
21148
بیشترین: 
21480
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21367
زمان: 
3/13 20:10
قیمت دینار کویت امروز 13 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 21367 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":21148},{"date":"1397/03/13 12:20","price":21178},{"date":"1397/03/13 12:30","price":21288},{"date":"1397/03/13 12:40","price":21258},{"date":"1397/03/13 12:50","price":21331},{"date":"1397/03/13 13:20","price":21407},{"date":"1397/03/13 13:40","price":21480},{"date":"1397/03/13 13:50","price":21201},{"date":"1397/03/13 14:00","price":21281},{"date":"1397/03/13 14:10","price":21304},{"date":"1397/03/13 14:20","price":21321},{"date":"1397/03/13 14:30","price":21311},{"date":"1397/03/13 14:50","price":21271},{"date":"1397/03/13 16:10","price":21317},{"date":"1397/03/13 16:20","price":21341},{"date":"1397/03/13 16:40","price":21301},{"date":"1397/03/13 16:50","price":21278},{"date":"1397/03/13 17:20","price":21327},{"date":"1397/03/13 17:30","price":21301},{"date":"1397/03/13 17:40","price":21278},{"date":"1397/03/13 18:00","price":21327},{"date":"1397/03/13 18:20","price":21351},{"date":"1397/03/13 18:30","price":21327},{"date":"1397/03/13 18:40","price":21351},{"date":"1397/03/13 18:50","price":21377},{"date":"1397/03/13 20:10","price":21367}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398