کمترین: 
86
بیشترین: 
91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
88
زمان: 
3/13 13:50
قیمت افغانی امروز 13 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":86},{"date":"1397/03/13 12:20","price":89},{"date":"1397/03/13 12:40","price":90},{"date":"1397/03/13 13:20","price":91},{"date":"1397/03/13 13:40","price":89},{"date":"1397/03/13 13:50","price":88}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398