کمترین: 
6450
بیشترین: 
6551
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6517
زمان: 
3/13 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 6517 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":6450},{"date":"1397/03/13 12:20","price":6459},{"date":"1397/03/13 12:30","price":6492},{"date":"1397/03/13 12:40","price":6483},{"date":"1397/03/13 12:50","price":6506},{"date":"1397/03/13 13:20","price":6529},{"date":"1397/03/13 13:40","price":6551},{"date":"1397/03/13 13:50","price":6466},{"date":"1397/03/13 14:00","price":6490},{"date":"1397/03/13 14:10","price":6497},{"date":"1397/03/13 14:20","price":6503},{"date":"1397/03/13 14:30","price":6499},{"date":"1397/03/13 14:50","price":6487},{"date":"1397/03/13 16:10","price":6502},{"date":"1397/03/13 16:20","price":6509},{"date":"1397/03/13 16:40","price":6496},{"date":"1397/03/13 16:50","price":6489},{"date":"1397/03/13 17:20","price":6505},{"date":"1397/03/13 17:30","price":6496},{"date":"1397/03/13 17:40","price":6489},{"date":"1397/03/13 18:00","price":6505},{"date":"1397/03/13 18:20","price":6512},{"date":"1397/03/13 18:30","price":6505},{"date":"1397/03/13 18:40","price":6512},{"date":"1397/03/13 18:50","price":6520},{"date":"1397/03/13 20:10","price":6517}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398