کمترین: 
4919
بیشترین: 
4997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4970
زمان: 
3/13 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 13 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 خرداد 1397 , 4970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":4919},{"date":"1397/03/13 12:20","price":4926},{"date":"1397/03/13 12:30","price":4952},{"date":"1397/03/13 12:40","price":4945},{"date":"1397/03/13 12:50","price":4962},{"date":"1397/03/13 13:20","price":4980},{"date":"1397/03/13 13:40","price":4997},{"date":"1397/03/13 13:50","price":4932},{"date":"1397/03/13 14:00","price":4950},{"date":"1397/03/13 14:10","price":4956},{"date":"1397/03/13 14:20","price":4959},{"date":"1397/03/13 14:30","price":4957},{"date":"1397/03/13 14:50","price":4948},{"date":"1397/03/13 16:10","price":4959},{"date":"1397/03/13 16:20","price":4964},{"date":"1397/03/13 16:40","price":4955},{"date":"1397/03/13 16:50","price":4949},{"date":"1397/03/13 17:20","price":4961},{"date":"1397/03/13 17:30","price":4955},{"date":"1397/03/13 17:40","price":4949},{"date":"1397/03/13 18:00","price":4961},{"date":"1397/03/13 18:20","price":4966},{"date":"1397/03/13 18:30","price":4961},{"date":"1397/03/13 18:40","price":4966},{"date":"1397/03/13 18:50","price":4973},{"date":"1397/03/13 20:10","price":4970}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398