کمترین: 
1371
بیشترین: 
1391
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1384
زمان: 
3/13 18:50
قیمت لیر ترکیه امروز 13 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 1384 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":1373},{"date":"1397/03/13 12:20","price":1371},{"date":"1397/03/13 12:30","price":1375},{"date":"1397/03/13 12:40","price":1377},{"date":"1397/03/13 12:50","price":1381},{"date":"1397/03/13 13:10","price":1383},{"date":"1397/03/13 13:20","price":1386},{"date":"1397/03/13 13:40","price":1391},{"date":"1397/03/13 13:50","price":1373},{"date":"1397/03/13 14:00","price":1378},{"date":"1397/03/13 14:10","price":1382},{"date":"1397/03/13 14:20","price":1381},{"date":"1397/03/13 14:30","price":1380},{"date":"1397/03/13 14:50","price":1381},{"date":"1397/03/13 16:10","price":1380},{"date":"1397/03/13 16:20","price":1384},{"date":"1397/03/13 16:30","price":1382},{"date":"1397/03/13 16:40","price":1379},{"date":"1397/03/13 16:50","price":1378},{"date":"1397/03/13 17:20","price":1383},{"date":"1397/03/13 17:30","price":1379},{"date":"1397/03/13 17:40","price":1378},{"date":"1397/03/13 17:50","price":1379},{"date":"1397/03/13 18:00","price":1381},{"date":"1397/03/13 18:20","price":1383},{"date":"1397/03/13 18:30","price":1381},{"date":"1397/03/13 18:40","price":1383},{"date":"1397/03/13 18:50","price":1384}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398