کمترین: 
1725
بیشترین: 
1752
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1743
زمان: 
3/13 18:50
قیمت درهم امارات امروز 13 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 1743 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":1725},{"date":"1397/03/13 12:20","price":1727},{"date":"1397/03/13 12:30","price":1736},{"date":"1397/03/13 12:40","price":1734},{"date":"1397/03/13 12:50","price":1740},{"date":"1397/03/13 13:20","price":1746},{"date":"1397/03/13 13:40","price":1752},{"date":"1397/03/13 13:50","price":1729},{"date":"1397/03/13 14:00","price":1735},{"date":"1397/03/13 14:10","price":1737},{"date":"1397/03/13 14:20","price":1739},{"date":"1397/03/13 14:30","price":1738},{"date":"1397/03/13 14:50","price":1735},{"date":"1397/03/13 16:10","price":1738},{"date":"1397/03/13 16:20","price":1740},{"date":"1397/03/13 16:40","price":1737},{"date":"1397/03/13 16:50","price":1735},{"date":"1397/03/13 17:20","price":1739},{"date":"1397/03/13 17:30","price":1737},{"date":"1397/03/13 17:40","price":1735},{"date":"1397/03/13 18:00","price":1737},{"date":"1397/03/13 18:10","price":1739},{"date":"1397/03/13 18:20","price":1741},{"date":"1397/03/13 18:30","price":1739},{"date":"1397/03/13 18:40","price":1741},{"date":"1397/03/13 18:50","price":1743}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398