کمترین: 
8505
بیشترین: 
8638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8593
زمان: 
3/13 20:10
قیمت پوند امروز 13 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 13 خرداد 1397 , 8593 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":8505},{"date":"1397/03/13 12:20","price":8517},{"date":"1397/03/13 12:30","price":8561},{"date":"1397/03/13 12:40","price":8549},{"date":"1397/03/13 12:50","price":8578},{"date":"1397/03/13 13:20","price":8609},{"date":"1397/03/13 13:40","price":8638},{"date":"1397/03/13 13:50","price":8526},{"date":"1397/03/13 14:00","price":8558},{"date":"1397/03/13 14:10","price":8568},{"date":"1397/03/13 14:20","price":8574},{"date":"1397/03/13 14:30","price":8570},{"date":"1397/03/13 14:50","price":8554},{"date":"1397/03/13 16:10","price":8573},{"date":"1397/03/13 16:20","price":8582},{"date":"1397/03/13 16:40","price":8566},{"date":"1397/03/13 16:50","price":8557},{"date":"1397/03/13 17:20","price":8577},{"date":"1397/03/13 17:30","price":8566},{"date":"1397/03/13 17:40","price":8557},{"date":"1397/03/13 18:00","price":8577},{"date":"1397/03/13 18:20","price":8586},{"date":"1397/03/13 18:30","price":8577},{"date":"1397/03/13 18:40","price":8586},{"date":"1397/03/13 18:50","price":8597},{"date":"1397/03/13 20:10","price":8593}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398