کمترین: 
7428
بیشترین: 
7544
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7505
زمان: 
3/13 20:10
قیمت یورو امروز 13 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 13 خرداد 1397 , 7505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":7428},{"date":"1397/03/13 12:20","price":7438},{"date":"1397/03/13 12:30","price":7477},{"date":"1397/03/13 12:40","price":7466},{"date":"1397/03/13 12:50","price":7492},{"date":"1397/03/13 13:20","price":7519},{"date":"1397/03/13 13:40","price":7544},{"date":"1397/03/13 13:50","price":7447},{"date":"1397/03/13 14:00","price":7474},{"date":"1397/03/13 14:10","price":7483},{"date":"1397/03/13 14:20","price":7488},{"date":"1397/03/13 14:30","price":7485},{"date":"1397/03/13 14:50","price":7471},{"date":"1397/03/13 16:10","price":7487},{"date":"1397/03/13 16:20","price":7495},{"date":"1397/03/13 16:40","price":7481},{"date":"1397/03/13 16:50","price":7473},{"date":"1397/03/13 17:20","price":7491},{"date":"1397/03/13 17:30","price":7481},{"date":"1397/03/13 17:40","price":7473},{"date":"1397/03/13 18:00","price":7491},{"date":"1397/03/13 18:20","price":7499},{"date":"1397/03/13 18:30","price":7491},{"date":"1397/03/13 18:40","price":7499},{"date":"1397/03/13 18:50","price":7508},{"date":"1397/03/13 20:10","price":7505}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399