کمترین: 
841500
بیشترین: 
857000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
854500
زمان: 
3/13 21:45
قیمت آبشده جهانی امروز 13 خرداد 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 854500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:05","price":842000},{"date":"1397/03/13 12:35","price":841500},{"date":"1397/03/13 12:45","price":845000},{"date":"1397/03/13 12:55","price":846500},{"date":"1397/03/13 13:20","price":849500},{"date":"1397/03/13 13:30","price":850500},{"date":"1397/03/13 13:35","price":851500},{"date":"1397/03/13 13:45","price":852000},{"date":"1397/03/13 14:00","price":853000},{"date":"1397/03/13 14:15","price":851000},{"date":"1397/03/13 14:25","price":850000},{"date":"1397/03/13 14:45","price":851500},{"date":"1397/03/13 16:05","price":853500},{"date":"1397/03/13 16:15","price":853000},{"date":"1397/03/13 16:45","price":852500},{"date":"1397/03/13 17:10","price":853000},{"date":"1397/03/13 17:15","price":853500},{"date":"1397/03/13 17:45","price":854000},{"date":"1397/03/13 17:55","price":854500},{"date":"1397/03/13 18:05","price":856000},{"date":"1397/03/13 18:15","price":856500},{"date":"1397/03/13 18:25","price":857000},{"date":"1397/03/13 18:45","price":856500},{"date":"1397/03/13 18:55","price":856000},{"date":"1397/03/13 19:05","price":855000},{"date":"1397/03/13 19:15","price":855500},{"date":"1397/03/13 19:55","price":855000},{"date":"1397/03/13 20:35","price":854000},{"date":"1397/03/13 20:45","price":853500},{"date":"1397/03/13 21:25","price":854000},{"date":"1397/03/13 21:35","price":853500},{"date":"1397/03/13 21:45","price":854500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398