کمترین: 
882200
بیشترین: 
898500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
895900
زمان: 
3/13 21:45
قیمت طلای متفرقه امروز 13 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 895900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:05","price":882800},{"date":"1397/03/13 12:35","price":882200},{"date":"1397/03/13 12:45","price":885900},{"date":"1397/03/13 12:55","price":887500},{"date":"1397/03/13 13:20","price":890600},{"date":"1397/03/13 13:30","price":891700},{"date":"1397/03/13 13:35","price":892700},{"date":"1397/03/13 13:45","price":893200},{"date":"1397/03/13 14:00","price":894300},{"date":"1397/03/13 14:15","price":892200},{"date":"1397/03/13 14:25","price":891100},{"date":"1397/03/13 14:45","price":892700},{"date":"1397/03/13 16:05","price":894800},{"date":"1397/03/13 16:15","price":894300},{"date":"1397/03/13 16:45","price":893800},{"date":"1397/03/13 17:10","price":894300},{"date":"1397/03/13 17:15","price":894800},{"date":"1397/03/13 17:45","price":895300},{"date":"1397/03/13 17:55","price":895900},{"date":"1397/03/13 18:05","price":897400},{"date":"1397/03/13 18:15","price":898000},{"date":"1397/03/13 18:25","price":898500},{"date":"1397/03/13 18:45","price":898000},{"date":"1397/03/13 18:55","price":897400},{"date":"1397/03/13 19:05","price":896400},{"date":"1397/03/13 19:15","price":896900},{"date":"1397/03/13 19:55","price":896400},{"date":"1397/03/13 20:35","price":895300},{"date":"1397/03/13 20:45","price":894800},{"date":"1397/03/13 21:25","price":895300},{"date":"1397/03/13 21:35","price":894800},{"date":"1397/03/13 21:45","price":895900}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398