کمترین: 
858000
بیشترین: 
871500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
867100
زمان: 
3/13 21:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 13 خرداد 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 867100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:05","price":858000},{"date":"1397/03/13 12:10","price":860200},{"date":"1397/03/13 12:15","price":859200},{"date":"1397/03/13 12:25","price":861400},{"date":"1397/03/13 12:35","price":862500},{"date":"1397/03/13 12:45","price":865500},{"date":"1397/03/13 13:05","price":866500},{"date":"1397/03/13 13:20","price":868600},{"date":"1397/03/13 13:35","price":871500},{"date":"1397/03/13 13:45","price":862500},{"date":"1397/03/13 14:00","price":863400},{"date":"1397/03/13 14:05","price":865600},{"date":"1397/03/13 14:15","price":865100},{"date":"1397/03/13 14:25","price":864700},{"date":"1397/03/13 14:45","price":865300},{"date":"1397/03/13 16:05","price":864900},{"date":"1397/03/13 16:15","price":866900},{"date":"1397/03/13 16:25","price":864900},{"date":"1397/03/13 16:35","price":864200},{"date":"1397/03/13 16:45","price":863300},{"date":"1397/03/13 17:15","price":866300},{"date":"1397/03/13 17:25","price":865300},{"date":"1397/03/13 17:30","price":864200},{"date":"1397/03/13 17:40","price":863300},{"date":"1397/03/13 17:45","price":864200},{"date":"1397/03/13 17:55","price":865300},{"date":"1397/03/13 18:15","price":866300},{"date":"1397/03/13 18:25","price":865300},{"date":"1397/03/13 18:35","price":866300},{"date":"1397/03/13 18:45","price":867400},{"date":"1397/03/13 20:05","price":866900},{"date":"1397/03/13 20:45","price":866100},{"date":"1397/03/13 21:45","price":867100}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398