کمترین: 
860700
بیشترین: 
874200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
869800
زمان: 
3/13 21:45
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 13 خرداد 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 869800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:05","price":860700},{"date":"1397/03/13 12:10","price":862900},{"date":"1397/03/13 12:15","price":862000},{"date":"1397/03/13 12:25","price":864100},{"date":"1397/03/13 12:35","price":865200},{"date":"1397/03/13 12:45","price":868200},{"date":"1397/03/13 13:05","price":869200},{"date":"1397/03/13 13:20","price":871300},{"date":"1397/03/13 13:35","price":874200},{"date":"1397/03/13 13:45","price":865200},{"date":"1397/03/13 14:00","price":866100},{"date":"1397/03/13 14:05","price":868300},{"date":"1397/03/13 14:15","price":867800},{"date":"1397/03/13 14:25","price":867400},{"date":"1397/03/13 14:45","price":868000},{"date":"1397/03/13 16:05","price":867600},{"date":"1397/03/13 16:15","price":869700},{"date":"1397/03/13 16:25","price":867600},{"date":"1397/03/13 16:35","price":866900},{"date":"1397/03/13 16:45","price":866000},{"date":"1397/03/13 17:15","price":869000},{"date":"1397/03/13 17:25","price":868000},{"date":"1397/03/13 17:30","price":866900},{"date":"1397/03/13 17:40","price":866000},{"date":"1397/03/13 17:45","price":866900},{"date":"1397/03/13 17:55","price":868000},{"date":"1397/03/13 18:15","price":869000},{"date":"1397/03/13 18:25","price":868000},{"date":"1397/03/13 18:35","price":869000},{"date":"1397/03/13 18:45","price":870100},{"date":"1397/03/13 20:05","price":869700},{"date":"1397/03/13 20:45","price":868800},{"date":"1397/03/13 21:45","price":869800}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398