کمترین: 
605000
بیشترین: 
608000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
608000
زمان: 
3/12 18:00
قیمت ربع سکه امروز 12 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 608000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 12:12","price":608000},{"date":"1397/03/12 12:36","price":605000},{"date":"1397/03/12 16:48","price":606500},{"date":"1397/03/12 18:00","price":608000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398