کمترین: 
2117000
بیشترین: 
2147500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2138000
زمان: 
3/12 22:18
قیمت سکه امامی امروز 12 خرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 2138000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 11:48","price":2147500},{"date":"1397/03/12 12:00","price":2140000},{"date":"1397/03/12 12:06","price":2132500},{"date":"1397/03/12 12:12","price":2130000},{"date":"1397/03/12 12:30","price":2117000},{"date":"1397/03/12 12:36","price":2120000},{"date":"1397/03/12 12:42","price":2125000},{"date":"1397/03/12 13:18","price":2127500},{"date":"1397/03/12 13:30","price":2125000},{"date":"1397/03/12 13:36","price":2127500},{"date":"1397/03/12 13:42","price":2130000},{"date":"1397/03/12 14:06","price":2128000},{"date":"1397/03/12 14:36","price":2130000},{"date":"1397/03/12 15:24","price":2133000},{"date":"1397/03/12 15:36","price":2134000},{"date":"1397/03/12 15:48","price":2135000},{"date":"1397/03/12 16:06","price":2140000},{"date":"1397/03/12 16:18","price":2145000},{"date":"1397/03/12 16:48","price":2140000},{"date":"1397/03/12 18:18","price":2139000},{"date":"1397/03/12 21:00","price":2141500},{"date":"1397/03/12 22:18","price":2138000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398