کمترین: 
934900
بیشترین: 
947300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
942900
زمان: 
3/12 22:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 12 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 942900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 11:45","price":945100},{"date":"1397/03/12 12:05","price":940700},{"date":"1397/03/12 12:25","price":934900},{"date":"1397/03/12 12:35","price":936300},{"date":"1397/03/12 12:40","price":938500},{"date":"1397/03/12 13:35","price":940700},{"date":"1397/03/12 14:05","price":939800},{"date":"1397/03/12 14:35","price":940700},{"date":"1397/03/12 15:20","price":942000},{"date":"1397/03/12 15:35","price":942900},{"date":"1397/03/12 16:05","price":945100},{"date":"1397/03/12 16:15","price":947300},{"date":"1397/03/12 16:45","price":945100},{"date":"1397/03/12 22:55","price":942900}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398