کمترین: 
780
بیشترین: 
797
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
794
زمان: 
3/12 18:20
قیمت کرون نروژ امروز 12 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 794 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":794},{"date":"1397/03/12 11:50","price":791},{"date":"1397/03/12 12:00","price":789},{"date":"1397/03/12 12:10","price":786},{"date":"1397/03/12 12:20","price":785},{"date":"1397/03/12 12:30","price":780},{"date":"1397/03/12 12:40","price":783},{"date":"1397/03/12 13:20","price":784},{"date":"1397/03/12 13:30","price":783},{"date":"1397/03/12 13:40","price":785},{"date":"1397/03/12 14:10","price":784},{"date":"1397/03/12 14:40","price":785},{"date":"1397/03/12 15:20","price":786},{"date":"1397/03/12 15:40","price":792},{"date":"1397/03/12 15:50","price":793},{"date":"1397/03/12 16:10","price":794},{"date":"1397/03/12 16:20","price":797},{"date":"1397/03/12 16:50","price":795},{"date":"1397/03/12 18:20","price":794}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398