کمترین: 
16777
بیشترین: 
17132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17082
زمان: 
3/12 18:20
قیمت دینار بحرین امروز 12 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 17082 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":17079},{"date":"1397/03/12 11:50","price":17019},{"date":"1397/03/12 12:00","price":16961},{"date":"1397/03/12 12:10","price":16901},{"date":"1397/03/12 12:20","price":16882},{"date":"1397/03/12 12:30","price":16777},{"date":"1397/03/12 12:40","price":16843},{"date":"1397/03/12 13:20","price":16861},{"date":"1397/03/12 13:30","price":16843},{"date":"1397/03/12 13:40","price":16882},{"date":"1397/03/12 14:10","price":16867},{"date":"1397/03/12 14:40","price":16882},{"date":"1397/03/12 15:20","price":16906},{"date":"1397/03/12 15:40","price":17035},{"date":"1397/03/12 15:50","price":17051},{"date":"1397/03/12 16:10","price":17072},{"date":"1397/03/12 16:20","price":17132},{"date":"1397/03/12 16:50","price":17111},{"date":"1397/03/12 17:00","price":17090},{"date":"1397/03/12 18:20","price":17082}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398