کمترین: 
16524
بیشترین: 
16873
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16824
زمان: 
3/12 18:20
قیمت ریال عمان امروز 12 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 16824 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":16822},{"date":"1397/03/12 11:50","price":16762},{"date":"1397/03/12 12:00","price":16705},{"date":"1397/03/12 12:10","price":16645},{"date":"1397/03/12 12:20","price":16627},{"date":"1397/03/12 12:30","price":16524},{"date":"1397/03/12 12:40","price":16589},{"date":"1397/03/12 13:20","price":16607},{"date":"1397/03/12 13:30","price":16589},{"date":"1397/03/12 13:40","price":16627},{"date":"1397/03/12 14:10","price":16612},{"date":"1397/03/12 14:40","price":16627},{"date":"1397/03/12 15:20","price":16651},{"date":"1397/03/12 15:40","price":16778},{"date":"1397/03/12 15:50","price":16793},{"date":"1397/03/12 16:10","price":16814},{"date":"1397/03/12 16:20","price":16873},{"date":"1397/03/12 16:50","price":16832},{"date":"1397/03/12 18:20","price":16824}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398