کمترین: 
1704
بیشترین: 
1740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1735
زمان: 
3/12 18:20
قیمت ریال عربستان امروز 12 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":1734},{"date":"1397/03/12 11:50","price":1728},{"date":"1397/03/12 12:00","price":1722},{"date":"1397/03/12 12:10","price":1716},{"date":"1397/03/12 12:20","price":1714},{"date":"1397/03/12 12:30","price":1704},{"date":"1397/03/12 12:40","price":1710},{"date":"1397/03/12 13:40","price":1714},{"date":"1397/03/12 14:10","price":1713},{"date":"1397/03/12 14:40","price":1714},{"date":"1397/03/12 15:20","price":1717},{"date":"1397/03/12 15:40","price":1731},{"date":"1397/03/12 15:50","price":1732},{"date":"1397/03/12 16:10","price":1736},{"date":"1397/03/12 16:20","price":1740},{"date":"1397/03/12 16:50","price":1736},{"date":"1397/03/12 18:20","price":1735}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398