کمترین: 
21185
بیشترین: 
21633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21570
زمان: 
3/12 18:20
قیمت دینار کویت امروز 12 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 21570 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":21566},{"date":"1397/03/12 11:50","price":21490},{"date":"1397/03/12 12:00","price":21417},{"date":"1397/03/12 12:10","price":21341},{"date":"1397/03/12 12:20","price":21317},{"date":"1397/03/12 12:30","price":21185},{"date":"1397/03/12 12:40","price":21268},{"date":"1397/03/12 13:20","price":21291},{"date":"1397/03/12 13:30","price":21268},{"date":"1397/03/12 13:40","price":21317},{"date":"1397/03/12 14:10","price":21298},{"date":"1397/03/12 14:40","price":21317},{"date":"1397/03/12 15:20","price":21347},{"date":"1397/03/12 15:40","price":21510},{"date":"1397/03/12 15:50","price":21530},{"date":"1397/03/12 16:10","price":21556},{"date":"1397/03/12 16:20","price":21633},{"date":"1397/03/12 16:50","price":21580},{"date":"1397/03/12 18:20","price":21570}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398