کمترین: 
1733
بیشترین: 
1764
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1759
زمان: 
3/12 18:20
قیمت درهم امارات امروز 12 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1759 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":1759},{"date":"1397/03/12 11:50","price":1753},{"date":"1397/03/12 12:10","price":1740},{"date":"1397/03/12 12:20","price":1738},{"date":"1397/03/12 12:30","price":1733},{"date":"1397/03/12 12:40","price":1734},{"date":"1397/03/12 13:20","price":1736},{"date":"1397/03/12 13:30","price":1734},{"date":"1397/03/12 13:40","price":1738},{"date":"1397/03/12 14:10","price":1737},{"date":"1397/03/12 14:40","price":1738},{"date":"1397/03/12 15:20","price":1741},{"date":"1397/03/12 15:40","price":1754},{"date":"1397/03/12 15:50","price":1756},{"date":"1397/03/12 16:10","price":1758},{"date":"1397/03/12 16:20","price":1764},{"date":"1397/03/12 16:50","price":1762},{"date":"1397/03/12 17:00","price":1760},{"date":"1397/03/12 18:20","price":1759}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398