کمترین: 
8520
بیشترین: 
8700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8674
زمان: 
3/12 18:20
قیمت پوند امروز 12 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 12 خرداد 1397 , 8674 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":8673},{"date":"1397/03/12 11:50","price":8642},{"date":"1397/03/12 12:00","price":8613},{"date":"1397/03/12 12:10","price":8582},{"date":"1397/03/12 12:20","price":8573},{"date":"1397/03/12 12:30","price":8520},{"date":"1397/03/12 12:40","price":8553},{"date":"1397/03/12 13:20","price":8562},{"date":"1397/03/12 13:30","price":8553},{"date":"1397/03/12 13:40","price":8573},{"date":"1397/03/12 14:10","price":8565},{"date":"1397/03/12 14:40","price":8573},{"date":"1397/03/12 15:20","price":8585},{"date":"1397/03/12 15:40","price":8650},{"date":"1397/03/12 15:50","price":8658},{"date":"1397/03/12 16:10","price":8669},{"date":"1397/03/12 16:20","price":8700},{"date":"1397/03/12 16:50","price":8678},{"date":"1397/03/12 18:20","price":8674}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398